วิสัยทัศน์ * ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ พัฒนางานให้ยั่งยืน


พันธกิจ * บริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย สร้างขวัญกำลังใจ ให้การศึกษาไทยมีคุณภาพ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล