กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประชาสัมพันธ์

EBOOK

ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

และดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงขั้นรอยต่อ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

ปีการศึกษา 2567

(ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รีดดิ้งคลับปีที่ 22 "สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน