กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รีดดิ้งคลับปีที่ 22 "สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/ 2564