กลุ่มงานวิทยฐานะ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ

กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

กลุ่มเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มงานธุรการ