สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

The Director of Secondary Educational Service Area Office Chiang Rai


กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวิทยฐานะ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ

กลุ่มงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

กลุ่มงานธุรการ