กลุ่มกฎหมายและคดีระเบียบ สพม. ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ พ.ศ.2565.pdf

ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565