การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ประจำปี 2566
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง