IDEA CHALLENGE

Umíte oslovit lidi různých názorů ke společné akci? Podílíte se na změnách ve vašem okolí? Máte další plány, které vyžadují finanční podporu?

Pak jste tu správně!

Podruhé v Česku představujeme právě otevřenou grantovou výzvu Idea Challenge na posílení občanské soudržnosti a aktivního občanství na místní úrovni. Podpoří jednotlivce i organizace napříč Evropou, kteří chtějí aktivně oslovovat a propojovat názorově nesourodé skupiny. Výzvu vyhlašuje evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe. Partnery výzvy v ČR jsou Spiralis a Glopolis.

Kdo může žádat:

Žádat mohou neziskové organizace (lidskoprávní, environmentální, vzdělávací, kulturní, sociální, poskytující pomoc hendikepovaným či jiným zranitelným skupinám osob atd.) a jednotlivci ve spolupráci s neziskovou organizací jakéhokoliv zaměření.

Výzva podporuje aktivity, které:

 • budují mosty mezi rozdílnými skupinami lidí napříč společností (praktická a inovativní řešení konkrétních problémů)

 • poukazují na to, že soužití v rozmanité, otevřené a tolerantní společnosti je možné i při hlubších názorových neshodách

 • spojují lidi navzdory rozdílným názorům (politickým, náboženským, profesním aj.)

 • staví hráze proti šíření nenávisti (hate free zóny)

Zaměření výzvy:

 • zvýšení občanské angažovanosti

 • naplňování specifické potřeby místní komunity

Pracovní jazyk výzvy:

Angličtina

Tento web slouží pouze jako rozcestník pro snazší pochopení výzvy. Veškeré informace zde a mnohem více se dozvíte na stránkách https://civic-europe.eu v části o Idea Challenge. Tam se také registrujete a podáváte výzvu. Podaná výzva se objeví v sekci Idea Space, kde ji budou moct vaši kolegové o lidé z nadace komentovat a pomáhat vám ji vylepšit - tedy se vyplatí výzvu na stránky nahrát co nejdříve!

Přehled:

 • Podávání žádostí do soutěže Idea Challenge bude zahájeno 15. března 2021 a skončí 26. dubna ve 12:00 (SEČ)

 • Chcete-li se přihlásit, zaregistrujte se na online platformě. Jakmile se stanete registrovaným uživatelem, můžete začít vytvářet svůj projekt v tzv. „prostoru nápadů“ (Idea Space)

 • Všechny důležité informace o výzvě najdete na této stránce

Konzultace jsou možné na adrese: civiceurope@mitost.org, Pokud máte další otázky, přečtěte si prosím Časté dotazy (v anglickém jazyce).

Pokud neodpoví na vaše otázky, či potřebujete jakoukoliv jinou pomoc, kontaktujte prosím Marka Trošoka (trosok@glopolis.org) a Hanku Černákovou (cernakovah@spiralis.cz)

Termíny:

 • Předložení návrhu projektu: 15. března - 26. dubna 2021, 12:00 (SEČ),

 • Hlasování o cenu Společenství: 10. května - 31. května 2021

 • Vyhlášení vítěze Ceny komunity: Počínaje červnem 2021

 • Publikace užšího výběru: začátek července 2021

 • Předložení podrobných finančních plánů: Počínaje červencem 2021

 • Užší výběr (online): 12. července - 6. srpna 2021

 • Setkání poroty (online): začátek září 2021

 • Vyhlášení vítězů: Konec září 2021

 • Zahajovací (online) schůzka: říjen 2021

 • Realizace projektu: říjen 2021 - listopad 2022

 • Závěrečná zpráva: Do 30. listopadu 2022

Podrobný přehled: https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/#section6

Výše grantu:

Proč se přihlásit?

Vítězné nápady získají finanční i nepeněžní podporu od konce roku 2021 do konce roku 2022:

 • Civic Europe Idea Challenge podporuje až 20 nápadů s granty až do výše 35 000 EUR.

Navíc CE Idea Challenge nepodporuje pouze financování svých vítězných nápadů, ale také strategickou a metodologickou podporu mentorů a mentorek z týmu Civic Europe po celou dobu realizace a mohou se setkat a spolupracovat s grantisty z dalších zemí. Více se o systéme podpory dozvíte zde.

Místní působnost:

 • menší obce a města, periferie velkých měst

 • místa, kde je (jinak) nedostatek občansky aktivních spolků

Podrobnější popis výzvy:

Civic Europe Idea Challenge reaguje na rostoucí polarizaci společnosti. Cílem je podpořit iniciativy jednotlivců
a organizací, které prakticky a inovativně staví mosty mezi odlišnými lidmi a ukazují, že je možné žít a pracovat
v rozmanité, otevřené a tolerantní společnosti i přes hlubší názorové neshody. Spojovat lidi v době politického rozdělování a šíření nenávisti mohou pomoci právě přesně zacílené projekty, které zvyšují občanskou angažovanost. Tyto projekty by zároveň měly naplňovat specifické potřeby místní komunity. Výzva cílí zejména na místní občanské iniciativy a grass-rootové organizace, které působí mimo velká města, v méně občansky aktivních oblastech - tedy tam, kde mají lidé omezený prostor či kapacity se zapojit do veřejného života, participovat v činnosti občanských spolků, v komunitních centrech apod.

Z fondu Idea Challenge bude podpořeno celkem 20 projektů z vybraných zemí střední, jižní a východní Evropy.
V České republice jsou partnery výzvy organizace Glopolis a Spiralis, které se věnují propojování široké palety aktérů občanské společnosti od místní až po národní úroveň, jejich vzdělávání a rozvoji jakož i posilování infrastruktury pro spolupráci mezi rozmanitými občanskými organizacemi a sítěmi. Odpovídají za šíření projektové výzvy a jsou v ČR základním kontaktním bodem pro potenciální žadatele.

Příjem žádostí probíhá od 15. března 2021 a skončí 26. dubna. Výsledky vyhodnocení podaných projektů budou zveřejněny v září 2021. Text žádosti musí být v angličtině, angličtina je jakožto komunikační jazyk vyžadována
i v dalším procesu vyhodnocování podaných žádostí a realizace projektů. Maximální délka trvání projektu je 1 rok. Projekt lze realizovat v období od
října 2021 do listopadu 2022.

Organizace mohou žádat až do výše 35.000 Euro, spoluúčast na financování projektu není vyžadována. Kromě finanční podpory získají úspěšní žadatelé také strategickou a metodologickou podporu mentorů a mentorek z týmu Civic Europe po celou dobu realizace a možnost setkání a spolupráce s dalšími grantisty.


Tipy na úspěšnou žádost a na co si dát pozor:

 1. Posílit aktivní občanství na místní úrovni

Nápady by měly posílit občanskou angažovanost a sociální a politickou účast na místní úrovni, nejlépe prostřednictvím občanského vzdělávání.

Myšlenky projektu by měly podporovat kolektivní akci zaměřenou na řešení místních problémů a zlepšení kvality života komunity. Měli by pomoci členům komunity, aby byli vyslechnuti, a aktivně se zapojit do procesu rozhodování a implementace komunálních projektů nebo místních politik, které se jich dotýkají. Návrhy projektů by měly občanům pomoci rozvíjet znalosti, dovednosti, hodnoty a motivaci k aktivní účasti na občanském životě.

Aktivní občanství může mít různé formy a tvary: dobrovolné činnosti a sociální projekty, zapojení komunity, aktivní zapojení do iniciativ nebo organizací, volební účast, osvětové činnosti (vzdělávací a komunikační nebo advokační kampaně a práce), přímá účast na procesech tvorby politiky, atd.

Přečtěte si vítězné projekty roku 2020 a vyhledejte příklady tematicky vhodných nápadů na projekty.

 1. Zapojit se do dialogu

Hledáme nápady, které zapojí komunitu do dialogu o místně relevantním tématu. Cílem by mělo být dát dohromady lidi, kteří obvykle nejsou v kontaktu a přinášejí ke stolu odlišné nebo protichůdné pohledy na dané téma. V ideálním případě zkuste zapojit členy komunity s hlubokých neshodami v dialogu, jako např:

- ti, kteří jsou přesvědčeni a ti, kteří pochybují o hodnotě občanských akcí;

- ti, kteří důvěřují demokratickým institucím, a ti, kteří s nimi nejsou spokojeni;

- ti, kteří stále pevně věří v demokracii a ti, kteří ji zpochybňují…

Myšlenky projektu by se také měli snažit o dialog s více zúčastněnými stranami, a kromě členů komunity a aktérů občanské společnosti by měly zahrnovat místní samosprávy a správní orgány, politiky, vládní strany, školy, místní podniky nebo jiné zájmové skupiny, kterých se problém týká. Pouze tím, že přineseme různé pohledy, názory a zkušenosti na jeden stůl a zahájíme dialog mezi vrstevníky, můžeme bojovat proti segregaci a polarizaci a podporovat začleňování a občanskou soudržnost.

 1. Umístění v regionu s nízkou občanskou soudržností

Naším cílem je podporovat iniciativy aktivní v komunitách a regionech, kde chybí občanská soudržnost. Nízká občanská soudržnost je často fenomén pozorovaný mimo velká městská centra, v menších městech a na venkově a vyznačuje se:

- malou možností pro sociální a politické zapojení,

- malou možností pro občanskou výchovu a nedostatek znalostí o občanských právech, povinnostech a politické účasti

- nedůvěrou, nízkou mírou přijetí, solidarity a propojenosti mezi skupinami a jednotlivci v komunitě

- malou občanskou infrastrukturou (komunitní centra, knihovny, muzea, veřejná setkání, organizace občanské společnosti…)

 1. Vést k dopadu

Hledáme nápady, jejichž cílem je dlouhodobě pozitivně ovlivnit rozvoj komunity. Hledáme lidi a projekty, které skutečně chtějí porozumět cílové skupině, společenským místním výzvám, zúčastněným stranám, které se na ní podílejí a chtějí přistupovat k jejímu řešení jako celku, aby viděly základní vzorce a způsoby, jak tento systém využít.

Myslíme si, že systémový přístup může přinést dopady, které nezůstanou jenom “roztroušenými ostrovmi” úspěchu. Nápady na projekty by tedy měly vytvořit základ pro udržitelnou změnu na podporu občanské soudržnosti jako celku.


Výběr projektů:

Ve zkratce, než budou vyhlášeni vítězi proběhne pět akcí:

1. Výběr vítěze Ceny Společenství, který se poté stane součástí užších kandidátů. (Přečtěte si více o komunitní ceně zde.)

2. Fáze čtení, redukce přihlášek do užšího výběru.

3. Rozhovory se všemi kandidáty zařazenými do užšího výběru v rámci přípravy na zasedání poroty.

4. Inkluzivní a intenzivní proces poroty, který je ukončen porotou, kde budou vybrány vítězné projekty.

5. Ověření neziskového statusu vítězných organizací. (Právní požadavky)

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vybíráme vítěze, klikněte sem

Vyhlašovatel:

CIVIC EUROPE - Výzvu vyhlašuje evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe.

Přímý kontakt:

Civic Europe idea challenge

MitOst e.V. | Herzbergstr. 82-84 | 10365 Berlín

Tel: +49 176 7324 5953

E-mail: civiceurope@mitost.org

URL: www.civic-europe.eu

Českými partnery jsou organizace Spiralis a Glopolis:

glopolis.org

trosok@glopolis.org

www.spiralis.cz

cernakovah@spiralis.cz

Společně vytváříme odpovědnější svět