Občanské sdružení Přístav, z.s.

Občanské sdružení PŘÍSTAV, z.s.

bylo založeno v březnu 2001 z iniciativy rodičů a pedagogů Speciální základní školy v Poděbradech, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže s postižením.

Hlavním cílem spolku je připravit dětem a mládeži s postižením takové prostředí, které by co nejvíc rozvíjelo jejich osobnost po stránce fyzické i psychické a zároveň pomoci rodinám těchto dětí se co nejsnadnějším způsobem zařadit do běžného života.

Náplní našeho sdružení je zajišťování prostředků a příprava prostředí, spojená s organizací a realizací nejrůznějších aktivit, projektů, činností na místní i mezinárodní úrovni, kdy by se měli setkávat děti a mládež s různými druhy postižení společně se svými zdravými vrstevníky.

Smyslem je tak pomoci těmto dětem a mládeži s handicapem realizovat se v činnostech, které v mnohých případech nejsou školská a státní zařízení schopna uskutečnit. Významnou činností je pak spolupráce spolku s širokou veřejností při seznamování se s problematikou života rodin s dětmi s postižením a integrace této skupiny osob do většinové společnosti.

Hlavní činnost:

Spolek získává finanční prostředky na svou činnost z různých zdrojů

využívá grantových nabídek nadací či velkých organizací a firem, pořádá veřejné sbírky, charitativní a benefiční akce či projekty, přijímá finanční i hmotné dary atd.

Spolek podporuje školské zařízení, kde sídlí

využívá získané finance na organizaci aktivit a pořízení pomůcek či zařízení pro lepší fyzický, rozumový i psychický rozvoj dětí a mládeže s handicapem

Spolek spolupracuje s rodinami dětí a mládeže s postižením

finančně zabezpečuje nadstavbové aktivity, činnosti a terapie pro celkový všestranný rozvoj osob, individuálně pomáhá při materiálním i finančním zajištění potřebných kompenzačních či jiných pomůcek, poskytuje poradenskou činnost atd

Spolek realizuje osvětové a integrační činnosti nejen pro širokou veřejnost

setkávají se a spolupracují postižené a zdravé osoby, účastní se na společných projektech s ostatními školkami, školami a spolky v okolí

Spolek poskytuje respitní péči, především osobám s postižením

pro odlehčení jejich rodinám, jedná se o půl hodinový interval až po týdenní pobytové akce

Spolek organizuje a pořádá vzdělávací akce

formou formálních i neformálních přednášek, seminářů, kurzů a workshopů pro rodiče, pedagogy, asistenty, dobrovolníky, lektory a jiné odborníky atd.

Spolek organizuje, pořádá a zajišťuje volnočasové aktivity

prosazuje myšlenku o aktivně tráveném volném čase, který je tak vhodným prostředkem seberealizace a osobního či osobnostního rozvoje jedince, děje se tak formou kroužků, terapií, kurzů, setkání, výletů atd.

Spolek pořádá a organizuje kulturní, společenské a sportovní akce

poskytuje poradenství v oblasti výchovně-vzdělávací, volnočasové, právní, terapeutické, ekonomické, genderové, sociální, integrační, inkluzivní atd.

Spolek podporuje sladění rodinného, školního a pracovního života