Lịch sử phát triển

2004

Thành lập Công ty TNHH San Phú


2007

Phần mềm Phoebus phiên bản 3.5 ra đời


2013

Phát triển Phoebus Web


2016

Phát triển phiên bản Phoebus 4.5


2017

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Công nghệ San Phú