Quản lý Tài sản cố định

 • Ghi nhận toàn bộ quá trình của tài sản cố định: mua - sử dụng - thanh lý
 • Quản lý chi tiết thông tin tài sản: nguồn gốc, xuất xứ, thông số kĩ thuật, thông tin bảo hành, ...
 • Quản lý hành chính tài sản cố định: Người nắm giữ, bộ phận sử dụng, vị trí, ...
 • Phân loại tài sản theo nhiều tiêu chí do người dùng định nghĩa
 • Tính toán khấu hao tự động
 • Cho phép lựa chọn nhiều phương thức khấu hao: đường thẳng, tỷ lệ, ...
 • Phân bổ chi phí khấu hao linh hoạt theo nhiều yếu tố: dự án, phòng ban, tài khoản, khoản mục chi phí, ...
 • Ghi nhận các nghiệp vụ tăng / giảm giá trị tài sản
 • Truy vấn nghiệp vụ tài sản trực tiếp trong chương trình
 • In thẻ tài sản
 • Bảng phân bổ khấu hao, Báo cáo tăng giảm tài sản cố định, Báo cáo phân tích tài sản theo yêu cầu người dùng....