Quản lý Nhân sự

Quản lý Hồ sơ nhân viên:

 • Ghi nhận thông tin cá nhân, công việc, học vấn, sức khỏe, bảo hiểm, gia đình, xã hội, ...
 • Quản lý hợp đồng lao động, cảnh báo các hợp đồng sắp hết hạn
 • Ghi nhận các sự kiện nhân sự: luân chuyển nhân viên, tăng giảm nhân sự, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật ...
 • Lập kế hoạch nhân sự
 • Phân tích cơ cấu, biến động nhân sự

Quản lý Tuyển dụng

 • Lưu thông tin ứng viên
 • Kiểm soát quá trình tuyển dụng: Lập định biên nhân sự -> Phê duyệt Yêu cầu tuyển dụng -> Sàng lọc Ứng viên -> Phỏng vấn -> Mời nhận việc -> Nhân viên Thử việc -> Nhân viên chính thức

Chấm công

 • Hỗ trợ nhiều hình thức chấm công: Tự chấm công, Chấm công nhóm, Đọc dữ liệu máy chấm công
 • Quản lý phép, đăng ký/phê duyệt phép
 • Truy vấn tình hình nghỉ phép của từng cá nhân
 • Tự động kết chuyển, quyết toán phép năm: hủy phép, chuyển phép tồn sang năm sau, quy thành tiền
 • Báo cáo thông kê

Tính lương

 • Thiết lập chính sách tiền lương linh hoạt: cho toàn công ty, tùng phòng ban, từng vị trí chức danh, từng nhân viên
 • Cho phép định nghĩa cách tính lương tùy theo từng công ty
 • Tính lương theo nhiều bước
 • Tự động gửi thông báo thu nhập đến nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp
 • Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Tích hợp với Phân hệ Ngân sách và Phân hệ Kế toán

Quản lý Đào tạo

 • Quản lý các chương trình đào tạo
 • Đăng ký và phê duyệt các lớp đào tạo
 • Ghi nhận kết quả đào tạo/ Cấp chứng chỉ
 • Báo cáo tổng hợp đào tạo

Quy trình đánh giá

 • Định nghĩa các tiêu chí đánh giá
 • Đặt mục tiêu cá nhân
 • Ghi nhận và phê duyệt kết quả công việc