Phân hệ kế toán

 • Phoebus tích hợp tất cả giao dịch tài chính trong một sổ cái thống nhất: Kế toán phải thu, Kế toán phải trả, Kế toán tổng hợp.
 • Hệ tài khoản mở cho phép tuân thủ đồng thời chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế.
 • Có thể sử dụng song song nhiều hệ thống tài khoản cùng một lúc.
 • Cho phép chủ động thiết lập niên độ kế toán
 • Phương thức truy vấn đa dạng và linh hoạt: Truy vấn Nhật ký, Truy vấn Tài khoản, Truy vấn sổ cái, Truy vấn Khách hàng/Nhà cung cấp, Truy vấn Tạm ứng nhân viên, Truy vấn Tài sản cố định, ...
 • Phân tích dữ liệu tức thì và trực quan
 • Cung cấp hệ thống biểu mẫu, báo cáo theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Hỗ trợ trích xuất các báo cáo phân tích tài chính theo yêu cầu của người dùng
 • Hỗ trợ đối chiếu, so khớp với tài khoản tiền tại ngân hàng
 • Tích hợp với hóa đơn điện tử
 • Liên kết với sổ kho, sổ ngân sách, sổ lương