Кои сме ние?

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" е единственото училище в община Неделино. То е с дългогодишна история и е сред първенците по успех в област Смолян. Това е така защото имаме прекрасен екип от педагогически специалисти. Те правят всичко възможно учениците да получават съвременно обучение на най-високо ниво, като целта е младите хора да се развиват и усъвършенстват, чрез знания и умения полезни в реалния живот. Именно затова всички са активни и отдадени в изграждането на нашия STEM център, защото така бихме могли да подобрим сегашното обучение.

Каква е идеята?

Нашата идея е да създадем STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Природонаучната грамотност обединява изучаването на природните науки, с оглед на техния общ обект на изследване – природата в нейното многообразие. В голяма степен нивото на усвояване и разбиране на процесите и явленията зависи от математическата грамотност, а в съвременния свят и от дигиталните компетентности и медийната грамотност. Формираните знания и умения по природо-математическите науки, дават решения на реални проблеми от живота и се превръщат, в така ценените – метаумения. Създаването на училищен център с фокус върху STEM, е свързано с промяна в елементите на училищната среда:

Образователна среда и технологии

Училището ни се намира в центъра на гр. Неделино и се характеризира със своята поддържана база и развити традиции, в този спокоен и приветлив регион. Образователната среда в рамките на училището се стреми към това да даде свобода на нашите ученици да проявят себе си и да бъдат креативни. Както местонахождението, така и училищната база предполагат една спокойна атмосфера, в която нашите ученици да могат да постигат оптимални резултати по време на тяхното обучение.

Близостта до природата и необходимостта от по-добро усвояване на комплексни знания и практически умения в областта на природните науки дадоха основата за разработване на проекта за съвременен STEM център, който да бъде обособен като „Център по природни науки, изследвания и иновации“.

От гледна точка на физическата среда, този център ще обхваща 3 съседни пространства и коридора, който ги свързва. Пространствата са концептуално и архитектурно обособени, за да изпълняват тяхната конкретна роля в учебния процес. Непосредствено пред центъра ще бъде обособено фоайе, което ще бъде обзаведено с мека мебел, за да може това пространство да бъде използвано от нашите ученици като „кът за отдих“ между учебните часове и зона за социални контакти.

Учебно съдържание

Учебното съдържание е най-важният фактор за успешната реализация на нашия проект. STEM обучението предполага интегрираност между отделните направления. От тази гледна точка, ние планираме силно да заложим на учебно съдържание, което да разглежда учебните дисциплини по възможно най- интегриран начин. Интегрираността може да бъде постигната чрез създаването на ново учебно съдържание, което да стъпва върху вече добре познати изучавани концепции, които да бъдат разглеждани в по-широк план и през призмата на проблеми и казуси от сегашния живот. Освен да бъде постигнато по-високо ниво на интегрираност между отделните учебни дисциплини, за нас също така е важно успешно да „вплетем“ и темите технологии и инженерство в цикъла на обучение.

За създаването на учебно съдържание от такъв тип, ние ще разчитаме основно на добре подготвения екип от преподаватели, с който училището разполага, но също така и на различните технологични инструменти и платформи, които ще внедрим, тъй като смятаме че образователните технологии в днешно време, освен чисто и просто техника, предлагат също така и добре разработени, актуални за времето си методологически програми, които да помогнат на учениците за придобиването на умения, които да им позволят успешна реализация в динамичното ежедневие, в което живеем.

За осъществяването на промяна по отношение на учебното съдържание, нашият екип ще разчита на по-засилената обмяна на опит с други училища, които прилагат различни подходи в това направление, а също така и на съдействие на външни обучителни организации по отношение на подобряване на разбиранията и практическото прилагане на интегрирано учебно съдържание.

В името на по-добра интегрираност на съдържанието ще бъдат използвани и неучебни източници, а именно:

  • научни източници, като научни списания на български и чужд език;

  • съдържание в нова мултимедийна форма (експедиции с виртуална и добавена реалност в направление STEM. Безплатен достъп е осигурен чрез използваната облачна платформа на училището);

  • истински научни проблеми и феномени, които да бъдат изследвани чрез допълнително проучване по темата.

Учебното съдържание ще подкрепя учениците в тяхното автентично младежко любопитство и да бъде то насочено към активно учене и проучване. В STEM центъра (а и изобщо) учениците имат постоянен достъп до електронно устройство и интернет - няма причина учебното съдържание да бъде центрирано към учебника.

Нашата визия се изразява в това да осигурим възможност за разглеждането на STEM, а дори и света около нас като едно общо цяло, да разширим мирогледа на учениците, да подобрим техните аналитични способности. Училището ще разчита и на своя екип от преподаватели по отношение адаптация и създаване на изцяло ново учебно съдържание, което да бъде индивидуално фокусирано към нуждите на нашите ученици.

Методи на преподаване

Основни подходи при преподаването в центъра ще бъдат изследователският и компетентностният. Основен метод ще бъде проектно-базираното обучение. Учениците са и ще бъдат поставени в центъра на процесите.

За да се постигне смислена интеграция на учебно съдържание ще се прави планиране на ниво учебни теми, които ще включват няколко учебни часа по природни науки, математика и технологии и чужд език. Сътрудничейки си, планирайки и преподавайки съвместно, учители и ученици ще съблюдават развитието на темата и ще получават обратна връзка за напредъка. В реалния свят всичко е свързано и се развива от екипната работа. Трудно проблемите могат да бъдат решени само от един човек, затова учебната програма ще насърчава учениците да работят в екип. Освен това процесът на самоподготовка ще придобие завършен вид чрез онагледяване на засегнатия материал с използването на закупената техника и оборудване в центъра.

Засилването на практическото мислене ще помогне на учениците да разберат, че това, което се изучава не е нещо написано само в учебника, а са нещата около нас и в нас. Изграждането на центъра за природни науки, изследвания и иновации е една голяма крачка към бъдещото развитие на нашето училище, и нова възможност за по-успешна подготовката и успешен старт на кариерата на учениците към STEM базираните професии: Компютърен програмист, Уеб разработчик, Физик, Медицински учен, Софтуерен инженер, Био медицински инженер, Учен природозащитник, Програмист, Компютърен график и други.

Гъвкавата учебна програма има за цел да разработи среда, която да отчита уникалността на всеки ученик и да развива уменията за учене, тъй като в STEM центъра ще има възможност ученикът да работи по свой алгоритъм, със свое темпо до достигане на решения. Така ще се избегне унифицирането и по-голяма част от учениците ще придобият знания и умения за решаване на определени казуси.

Организация и управление на училищните процеси

Функционирането на училищната STEM среда предполага изграждането на връзки вътре и извън училищната среда. Разглеждането на училището и STEM центъра като взаимосвързани системи предполага наличието на връзки между вътрешните им елементи, които си взаимодействат и променят възприятието за училищната организация като цяло. В резултат е налице обоснована необходимост от сътрудничество между учителите и ръководството на училището и общността за развитие на училищните политики подкрепящи STEM. За изграждането, работата и развитието на STEM центъра ще работи нов екип от специалисти в училище - „Проекти, технологии и иновации“.

Предвижда се организиране на дейностите както във физическата среда, така и в дигиталното пространство. Училището вече активно използва своята облачна платформа от Google, като всички учители и ученици използват постоянно своите електронни профили за общуване и организация на учебни дейности. Чрез персоналните профили се осигуряват адекватни процеси за управление на училището, STEM центъра и ежедневната административна и учебна дейност.

STEM центърът е и платформа за споделяне с партньори и заинтересовани страни и възможност за подобряване на комуникацията между учители, ученици, родители и заинтересовани лица.

Проект за обособяване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации.

Последвайте ни