เขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก

“การอบรมการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก”

ขอเชิญผู้ที่รักในการเขียน เข้าร่วม “การอบรมการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก” โดยวิทยากรมืออาชีพ

ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ โรงเรียนพันธสัญญา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 250 บาทเท่านั้น สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.theschoolofpromise.org

หรือ โทร. 080 – 667 – 4953 หรือ 087 – 789 – 9853 สมัครเข้าอบรม

"Literature for Children"
Invited writers to join the "Literature for Children" training by professional speakers.
On Saturday, October 13, 2018, from 9:00 am - 3:00 pm at Hang Dong Chiang Mai Chiang Mai.
Registration fee is only 250 Baht. www.theschoolofpromise.org
Or call 080 - 667 - 4953 or 087 - 789 - 9853.  Apply for training