รับสมัครนักเรียนใหม่ Recruit new students

จำนวนที่รับสมัคร

ประถมศึกษา

ชั้น ป.1. รับจำนวน 20 คน

ชั้น ป.2. รับจำนวน 6 คน

ชั้น ป.3. รับจำนวน 8 คน

ชั้น ป.4. รับจำนวน 9 คน

ชั้น ป.5. รับจำนวน 6 คน

ชั้น ป.6. รับจำนวน 2 คน

จำนวนที่รับสมัคร

มัธยมศึกษา

ชั้น ม.1. รับจำนวน 3 คน

ชั้น ม.2. รับจำนวน 8 คน

ชั้น ม.3. รับจำนวน 13 คน

ค่าสมัครและค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม / Fees