รับสมัครนักเรียนใหม่ Recruit new students

จำนวนที่รับสมัคร

Seats Available

ประถมศึกษา

ชั้น ป.1. รับจำนวน 20 คน Grades 1 = 20 person

ชั้น ป.2. รับจำนวน 6 คน Grades 2 = 6 person

ชั้น ป.3. รับจำนวน 8 คน Grades 3 = 8 person

ชั้น ป.4. รับจำนวน 9 คน Grades 4 = 9 person

ชั้น ป.5. รับจำนวน 6 คน Grades 5 = 6 person

ชั้น ป.6. รับจำนวน 2 คน Grades 6 = 2 person

จำนวนที่รับสมัคร

Seats Available

มัธยมศึกษา

ชั้น ม.1. รับจำนวน 3 คน Grades 7 = 3 person

ชั้น ม.2. รับจำนวน 8 คน Grades 8 = 8 person

ชั้น ม.3. รับจำนวน 13 คน Grades 9 = 13 person

ค่าสมัครและค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม / Fees