หลักสูตร

Curriculum

หลักสูตรของโรงเรียนพันธสัญญา ปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สอนภาษาอังกฤษร้อยละ 30-40 ของสาระวิชาทั้งหมด ส่วนหนึ่งใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตเรีย สอนโดยครูเจ้าของภาษา ใช้พระคัมภีร์ไบเบิลบูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ โดยเฉพาะสาระวิชาสังคมศึกษา รวมทั้งบูรณาการเข้ากับโครงการ งาน กิจกรรม ทุกอย่างของโรงเรียน มุ่งปลุกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทุกคน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการกีฬาต่าง โดยใช้ความสัมพันธ์จากพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน