ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Fees

"ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั้น"

Where your treasure is, there your heart will be!