เป้าหมาย

Objectives

โรงเรียนพันธสัญญาเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักวิชาการ ทั้งพื้นฐานพระคัมภีร์ และปลูกฝั่งจิตวิญญาณเพื่อเป็นผลต่อผู้อื่นและเพื่อพระเยซู


The School of Promise is a school where students will be academically equipped, biblically grounded, and spiritually nurtured to impact their world for Christ.

นักเรียนของเราจะ....

 1. ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อนักเรียนแต่ละคน
 2. เป็นนักเรียนมีที่เจตคติที่ดีต่อการเรียน เป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว
 3. สามารถพัฒนาทักษะทางความคิดเพื่อสามารถแก้วิกฤตและรู้จักคิดอย่างมีตรรกะ และกลายเป็นผู้นำในการช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนและครอบครัว
 4. ได้เรียนในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม กับคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับและมีความรักให้กับเด็กอย่างแท้จริง
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นตามมุมมองของพระเจ้า และนำพระคุณและความจริงของพระเจ้าเข้าสู่ชุมชนและครอบครัว
 6. พัฒนาความสัมผัสส่วนตัวกับองค์พระเยซูคริสต์และนำข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เข้าสู่ชุมชนและครอบครัว
 7. มีภาระใจต่อผู้ที่ด้อยโอกาส หรือคนที่สูญเสียและเจ็บปวดในสังคมและนำความเมตตาของพระเจ้าไปสู่คนเหล่านั้น

Our students will:

 1. Experience the love of God
 2. Develop a passion for education, becoming life-long learners who inspire and teach others in their communities and families
 3. Gain critical and logical thinking skills, becoming problem-solving leaders in their communities and families
 4. Learn in an environment of academic excellence with exceptional teachers, who truly love them
 5. Grow to view themselves and others positively through the lens of God’s Word, becoming heralds of grace and truth in their communities and families
 6. Have the opportunity to develop a personal and dynamic relationship with Jesus Christ, becoming witnesses of the Good News in their communities and families
 7. Acquire a burden for the broken and hurting people of the world, becoming ambassadors of God’s mercy in their communities and families.