นิมิตของโรงเรียน

Vision

โรงเรียนพันธสัญญาเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลัก วิชาการทั้งพื้นฐานพระคัมภีร์และปลูกฝั่งจิตวิญญาณเพื่อเป็นผล ต่อผู้อื่นและเพื่อพระเยซู


The School of Promise is a school where students will be academically equipped, Biblically grounded, and spiritually nurtured to impact their world for Christ.

เรา มุ่งหวังให้โรงเรียนพันธสัญญาเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนที่รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนคริสเตียนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และสามารถนำศักยภาพนั้นไปปรับใช้กับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงในระดับชุมชน และครอบครัว

The School of Promise produces life-long learners, providing Christian education to students of all faiths, in an environment of academic excellence designed to lead them to achieve their potential in each individual’s calling in higher education, the community, and the family.