ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง .pdf

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน