- เอกสารประกอบการของบประมาณ

ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

-เอกสารประเมินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

ส่งภายในวันที่ 1-31มีนาคม 2563

-เสนองบประมาณปีการศึกษา 2563

ส่งภายในวันที่ 2-11 มีนาคม 2563

งานสารสนเทศ

ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561 - 2562

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563