กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

งานแผนงาน

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤต โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้นำมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงให้โรงเรียนขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำแผน BCP ของโรงเรียนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตตามบริบทของโรงเรียน เพื่อให้การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ 25632564 มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2566


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2566

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่องดาววิทยาคมดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2566 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ 2562 – 2566


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

เล่มแผนป้องกันทุจริต_2562 2566.pdf
เล่มแผนป้องกันทุจริตปี 62.pdf
เล่มแผนป้องกันทุจริตปี 63.pdf
เล่มสรุป รายงานแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน.pdf


แผนปฎิบัติการ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562).pdf
แบบรายงานผลและการประเมินกิจกรรม.docx
รายงานโครงการปี61 (อัฟโหลด).pdf
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ.docx
ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

งปม.5บันทึกขอใช้งบประมาณ-โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1 พย 62.docx
ประมาณการปีงบ 63 ตัดครั้งที่ 2.xlsx
แผนดำเนินกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 (งปม.3).docx
จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563.pdf
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ.docx

ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินงานแผนงาน.pdf
แผนปฏิบัติการจริง 101163.pdf


งานพัสดุ

ตรวจสอบพัสดุ62.docx
ตรวจสอบพัสดุ62.pdf
บันทึกข้อความตรวจพัสดุ62.docx
แบบสำรวจซ่อมครุภัณฑ์กลุ่มงานงบประมาณ.docx

งานการเงินและบัญชี

การศึกษาบุตร.pdf


แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ.pdf


แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf


แบบสัญญายืมเงิน.pdf


ส่งใช้เงินยืม.pdf