กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายธรรมนิตย์  พรมสุวรรณ์  (เจ้าหน้าที่การเงิน)นางสาวศิริพร  ใจหลัก (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)นายไกรพิชญ์  ภูพิธาร (เจ้าหน้าที่แผนงาน)นายมนัส  ทวีกัน  (เจ้าหน้าที่พัสดุ)นางยุพิน  ขันธวิชัย  (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ และแผนงาน)นางสาวจริญญา  โพธิ์ศรี  (เจ้าหน้าที่บัญชี)

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

งานแผนงาน

แผนปฎิบัติการ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม

ปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562).pdf
ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

ปีงบประมาณ 2563

งปม.5บันทึกขอใช้งบประมาณ-โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1 พย 62.docx
งปม.5บันทึกขอใช้งบประมาณ-โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1 พย 62.pdf
จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการงบประมาณ2563.pdf

งานพัสดุ

งานการเงินและบัญชี