การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Digital Platform

โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

"โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้"