โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35180 โทรศัพท์/โทรสาร 045-771081

website >>http://gg.gg/somdejyan e-mail: admin@somdejyan.ac.th

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28