ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่จะสมัครหลังวันที่ 12พค.63 ให้สมัครด้วยตนเอง ที่

ห้องวิชาการ ในเวลาราชการ ในระหว่างวันที่ 13 พ.ค 63 - 9 มิ.ย.63

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สมัครทุกท่านโปรดอ่าน กำหนดการ ระเบียบการคัดเลือกนักเรียน ด้านล่างจำนวน 2 หน้าให้เข้าใจ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย