International Open Data Day Bangkok 2018

International Open data Day คือวันที่กลุ่มชุมชนที่สนใจเรื่องระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) ทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเช่น การพัฒนาแอพลิเคชั่น การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ Hackathon การใช้ข้อมูลแบบเปิดมาวิเคราะห์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในปี 2561 นี้ International Open Data Day ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ซึ่งกว่า 80 เมืองทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมเพรียงกัน ในประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง National Democratic Institute (NDI), Friedrich Naumann Foundation (FNF) และ Blognone จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม International Opendata Day ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

วันเวลาการจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 - 18:00 น.

สถานที่จัดงาน

อุทยานการเรียนรู้ TK Park (องค์การมหาชน) ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zoneลงทะเบียน

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

Opendata Hackathon : Civic Engagement

#civichackbkk

ขอเชิญ โปรแกรมเมอร์ data scienctist นักออกแบบ สื่อมวลชน ข้าราชการ นักกฎหมาย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักกิจกรรมสังคม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Opendata Hackathon : Civic Engagement โดยเสนอแนวคิดการทำต้นแบบ (prototype) แอปพลิเคชั่น หรือ ร่วมกันหาหรือสร้างชุดข้อมูล (dataset) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ และ ระดับท้องถิ่น และ การสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ

"มาช่วยกันสร้าง Opendata อย่างที่เราอยากเห็น"

ใครควรมาร่วม Hackathon

"ยินดีต้อนรับทุกคน" มาร่วมกิจกรรม Hackathon เราต้อนรับทุกคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ data scienctist นักออกแบบ สื่อมวลชน ข้าราชการ นักกฎหมาย ผู้ประกอบการเพื่อสังคม นักกิจกรรมสังคม และผู้ที่สนใจ

ทำไมควรมาร่วม Hackathon

ถ้าคุณอยากแก้ปัญหาสังคม ฝึกคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบ นวัตกร และมาร่วมกันออกแบบว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปดีขึ้น หรือ รัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นรัฐบาลเปิดสำหรับทุกคน (Open Government) อย่างน้อย วันนี้คุณได้มาร่วมคิดกับเพื่อน ๆ เพื่ออนาคตของสังคม สนุก ได้เสื้อสวย ๆ มีของกิน และ มีรางวัล

จะมาร่วม Hackathon คลิกที่นี่


ลงทะเบียนเพื่อร่วม สัมมนา และ workshop คลิกที่นี่

#Opnedatadaybkk

International Open Data Day 2018

10:00 - 10:30 ลงทะเบียน

10:30 - 11:00 เปิดงาน และเริ่มกิจกรรม Open Data Hackathon

ปาฐกถา Opendata กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อความโปร่งใส

และอนาคตของสังคม โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11:00 - 12:00 เสวนา Open Data เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของภาคพลเมือง

โดย

- รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

กรรมการการเลือกตั้ง

- ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ

สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า

- อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ร่วมก่อตั้งและเลขานุการกรรมการ

มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

- ธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย

ไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการ Social Technology Institute


12:00 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13:30 - 15:00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(1) Open Data for Election Monitoring

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (2) Open Data for Anti-Corruption

15:00 - 16:30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (3) Technology for Civic Engagement

นโยบายและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นที่การเมืองแบบใหม่

วิทยากร

- อาทิตย์ โกวิทวรางกูร เครือข่ายมักกะสัน

- ศานนท์ หวังสร้างบุญ ตัวแทนกลุ่ม Mayday

- วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย และ บ.ก. openworlds

- ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร ไทยซัมมิท กรุ๊ป

- ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ ผู้ก่อตั้งบุญมีแล็ป และกลุ่มYoupin


17:00 - 18:00 นำเสนอผลงาน จากกิจกรรม Open Data Hackathon : Civic Engagement

* วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ

ลงทะเบียนเพื่อร่วม สัมมนา และ workshop คลิกที่นี่

Partner

แผนที่

อุทยานการเรียนรู้ TK Park (องค์การมหาชน) เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์