ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันนักเรียน

ข่าวสารจาก admin

สวัสดีคุณครูผู้ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนและผู้ควบคุมการใช้งาน Thai School Lunch ของแต่ละโรงเรียน การอบรม 2 วันที่ผ่านมาหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม และแนวทางการจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ ทางทีมงาน Thai School Lunch สพป.น่าน เขต 2 หวังว่าตุณครูทุกท่านคงนำโปรแกรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดอาหารวันให้กับนักเรียนได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อย่างที่ผมได้แจ้งไปในช่วงอบรมว่า ผมจะดำเนินการสร้างคลิปวิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดอีกครั้งจะอยู่ในเมนู "การใช้งานโปรแกรม" ซึ่งแล้วเสร็จและออนไลน์ได้ในวันจันทร์นี้ครับ......

แนะนำโปรแกรม Thai School Lunch

ความเป็นมาของโครงการ

สถาบันโภชนาการ - เนคเทค พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน "อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ" ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ : เปิดตัวระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ฐานข้อมูลตำรับและรายการอาหารจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมการแนะนําสํารับอาหารที่จัดโดยนักโภชนาการจัดโดยระบบอัตโนมัติและจัดโดยโรงเรียนต่างๆที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญระบบยังช่วยในการประมวลผลคุณค่าอาหารและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียนไทยแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจยังสามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.sizethailand.org/lunch

จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่า เด็กนักเรียนยังมีปัญหาน้ำหนักน้อยและเตี้ยเกือบสี่แสนคน (เฉพาะในสังกัดสพฐ.เพียงสังกัดเดียว) แม้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนหรือท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก จึงจัดอาหารตามประสบการณ์ส่วนบุคคลขาดการประเมินคุณค่าสารอาหารให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก อาหารกลางวันส่วนใหญ่จึงเสี่ยงต่อการไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอซึ่งมีความสำคัญต่อภูมิคุ้มกันธาตุเหล็กที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และแคลเซียมที่เป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการเจริญเติบโต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากพัฒนา"เกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย"ขึ้น ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU-School Lunch เพื่อให้ผู้ดูแลการจัดบริการอาหารที่ไม่ได้เป็นนักโภชนาการนำไปใช้จัดเมนูอาหารหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยแสดงคุณค่าอาหารของเมนูที่ถูกเลือกเป็นคุณค่าสารอาหารอย่างง่ายใน"ระบบคะแนนคุณค่าสารอาหาร"ที่ได้พัฒนาขึ้นแทนการแสดงเป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์โปรแกรมนี้จะให้ข้อมูลคุณค่าสารอาหารสำคัญที่มักขาดในจานอาหารเด็กไทยและแสดงชนิด ปริมาณ และงบประมาณของวัตถุดิบอาหารที่ต้องใช้ในเมนูที่ถูกเลือกตามจำนวนผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการจัดการการซื้อและบริหารงบประมาณค่าอาหาร เพื่อให้รองรับการขยายผลสู่ผู้ดูแลอาหารกลางวันเด็กทั่วประเทศ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับเนคเทค ดำเนินการพัฒนาต่อยอด"ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน"ในชื่อ Thai School Lunch ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายและผู้พัฒนาฯสามารถทำการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการอาหารและข้อมูลสำรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ทางเนคเทคยังได้พัฒนาเพิ่มการแนะนำสำรับอาหารแบบอัตโนมัติ เพื่อให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น ในอนาคตระบบนี้จะช่วยให้ต้นสังกัดสามารถติดตามคุณค่าอาหารและงบประมาณในแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ความร่วมมือครั้งนี้สถาบันโภชนาการและเนคเทค มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เด็กไทยได้มีอาหารกลางวันที่"อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ" อันจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและความพร้อมในการเรียนของเด็กไทย

ช่องทางประสานงานเจ้าหน้าที่ สพป.น่าน เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Website : https://www.nan2.go.th tel. 0-54791510