Bodø

Nye Smarte Bodø handler om utviklingen av hele byen vår, her og nå – og for framtiden. Målet er å forbedre livskvaliteten til våre innbyggere gjennom teknologi og tett samarbeid. I disse prosessene skal bærekraft-perspektivet ligge til grunn, og Bodø skal ta en rolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. Visjonen er: Sammen skaper vi nye, smarte Bodø – en grønn framtidsby i verdensklasse.

For å ha best mulig kunnskap og være rustet til å ta treffsikre valg, skal fremtidens Bodø skapes i nær forbindelse mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillig sektor. Smart Bodø prosjekter vil ofte involvere utnyttelse av ny teknologi og vil preges av digitaliseringsbølgen. Men for Nye Smarte Bodø skal mennesket alltid stå i sentrum. Derfor har vi valgt «Live» til å illustrere vårt smart-arbeid. Hun peker på de viktigste driverne våre satsingsprosjekter tar utgangspunkt i – og at vår smart by-satsning handler om - Det gode liv i Bodø.

Nye Smarte Bodø skal ikke bare ha fokus på byutviklingen, men på hele samfunnsutviklingen. Vi skal jobbe for likeverd og like muligheter for alle. Folk skal ha mulighet til å realisere seg selv gjennom trivsel og utfoldelse, det å ha en jobb og et godt sted å bo. Nye Smarte Bodø fokuserer på hva «vi» skal utrette i fellesskap, og finner sin forankring i kommuneplanens samfunnsdel, og dens tre hovedmål:

  • BODØ - Mennesket i sentrum

  • BODØ – Smart og grønn

  • BODØ – Motor i Nord

PROSJEKTER

Menneskelige behov skal stå i fokus ved utvikling av infrastruktur, tjenester og alt vi gjør sammen.

Bærekraftig byutvikling handler om å skape en by hvor vi trives.

BODØ BYLAB

Smarttenkningen handler om å være framtidsrettet og sette innbyggernes behov og medvirkning i fokus. Vårt ønske er at ByLaben skal gjøre det enklere og delta i samfunnsprosessene, med at innbyggerne selv kan belyse det de synes er viktig. På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse

SMARTERE TRANSPORT BODØ

Smartere Transport Bodø sitt mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Visjonen er å skape framtidens transportutvikling, som gjennom smart og attraktiv mobilitet gir miljøgevinst og stimulerer til innovasjon. Vi skal tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport.

Les mer her: https://www.smarteretransportbodo.no

NY BY - NY FLYPLASS

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av Nye Smarte Bodø.

BODØ CITYLOOPS

Et EU prosjekt Bodø kommune har søkt på med et bredt europeisk partnerskap som skal sette oss på kartet innenfor byplanlegging og sirkulær økonomi. Målet med dette prosjektet, er å demonstrere innovative løsninger for å fremme sirkulærøkonomi knyttet til gjenbruk av løsmasser og bygninger/byggematerialer i forbindelse med rivning av det gamle flyplassområdet.

ZEN/E-lighthouse

FME ZEN er forskningssenter for miljøvennlig energi for nullutslipps nabolag i smarte byer.

Bodø kommunes ambisjon og formål med å være partner og pilotområde i FME ZEN er at det første byggetrinnet i den nye bydelen planlegges og bygges som et nullutslipps nabolag. Det skal være en fremtidsrettet og energi- og klimavennlig ny bydel.

Kontakt

Kontakt: Marianne Bahr Simonsen, Prosjektleder Smart Bodø

Telefon: 93 45 00 21

E-post: mbs@bodo.kommune.no