งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการใช้งาน

Meet - Zoom - Microsoft Teams เบื้องต้น

(สำหรับนักศึกษา)