โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา