ฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
พิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 305 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา