ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานของหลักสูตร 23 พฤศจิกายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปรับปรุงระบบและกลไกที่สอดรับกับการประกันคุณภาพเพื่อให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปรับปรุงระบบและกลไกที่สอดรับกับการประกันคุณภาพปรับปรุงระบบและกลไกฯเพื่อให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ