ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการสรรหากรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

- ใบสมัครกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

- แบบฟอร์มกรอกข้อมูล-เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

- แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

- แบบเสนอชื่อนักศึกษา-เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

- การรับสมัครและกำหนดวันเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

- ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการ