ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาชีววิทยา

มุมศิษย์เก่า

Media1.mp4

นางสาวปรารถนา สวยงาม ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)

Media2.mp4

นางสาวนูรีย๊ะ หะแว ตำแหน่ง : นักวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา

video-1530004998.mp4

นางสาวซาวานี โตะ

ตำแหน่ง Calibration Q.A supervisor

รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ส่วนสอบเทียบ

ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

video-1530054662.mp4

นางสาวจารุวรรณ ทะพิณทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ

video-1537312828.mp4

นางสาวสุโรสจนา ยานา ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

video-1537313272.mp4

นางสาวฮาฟีซา ตำแหน่ง Quality Assurance Lab Staff

บริาัทมิตซุย จำกัด จังหวัดสงขลา

video-1537313383.mp4

นางสาวบุญสิตา โสดำ ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

video-1537322366.mp4

นางสาวจุวัยนีย์ หมัดอาดัม ตำแหน่ง นักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ได้รับทุนการศึกษาต่อ)

video-1537330324.mp4

นางสาวตีญานี สาหัด ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

video-1537330583.mp4

นางสาวอาซีมะห์ วาแม ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนดาราวิทย์ อำเภอยะหาห์ จังหวัดยะลา

เป็นข่าว