Microcontroller

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมทุกงาน สอบถามได้ที่ครูณัฐพลครับ

เอกสารประกอบการเรียน

งาน/ชิ้นงาน

โครงงาน (30 คะแนน)