Micro:bit

เขียนโปรแกรม Micro:bit ที่นี่ครับ https://makecode.microbit.org/

ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมทุกงาน สอบถามได้ที่ครูณัฐพลครับ

เอกสารประกอบการเรียน

ภารกิจ/ภาระงาน