Grundskolan

Allmänt

Grundskolan har idag cirka 150 elever fördelade på nio klasser.

Arbetslaget för grundskolan består av 14 pedagoger alla med behörighet för undervisning på respektive stadie.

Skoldagen startar kl 9:00 och slutar mellan 15:00 - 16:00. Mindre variationer kan förekomma av schematekniska skäl.

Godkända av Skolverket och Junta de Andalucia.

Svenska Skolan på Costa del Sol är godkända av Skolverket som svensk utlandsskola. Bara de skolor som Skolverket godkänt har rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Vi granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige för att säkerställa att vår verksamhet är likvärdig och jämförbar med skolor i Sverige.

För de elever som endast går på vår skola ett eller ett par år, säkerställer det en smidig övergång mellan vår skola och svenska skolor i Sverige.

Observera att vi är en av endast åtta svenska utlandsskolorna som har egen behörighet för att bedriva undervisning och ge betyg hela vägen upp till årskurs 9.

Svenska Skolan på Costa del Sol är även godkända av Junta de Andalucia och vi granskas av skolinspektionen i Malaga. De spanska myndigheterna kontrollerar den pedagogiska verksamheten vad gäller undervisning i spanska och spansk samhällskunskap. Då vi är godkända av Junta de Andalucia har vi även rätt att utfärda spanska avgångsbetyg i årskurs 9.

Studieplan och pedagogik

Undervisningen följer svensk läroplan,svensk timplan och svenska kursplaner i möjligaste mån. Dessutom är vår kursplan utökad med undervisning i spanska i alla årskurser vilket är ett krav från Junta de Andalucia. På så sätt kan vi uppfylla kraven både från svenska skolverket och spanska skolinspektionen.

De ämnen som finns för våra elever i grundskolan är svenska, matematik, engelska, spanska, SO, NO, musik, slöjd, bild samt idrott. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig av vår omvärld. Vi arbetar ämnesintegrerat, vilket innebär att olika ämnen blandas i ett tema. Vi blandar olika metoder och material, böcker, datorer, drama, musik och samtal. Det är den genomtänkta metodiska blandningen som gör vår svenska skola framgångsrik.

Vi strävar efter en individualiserad undervisning då vi anser att eleverna lär sig om de får rätt kunskap vid rätt tillfälle. Ett viktigt verktyg för individualisering är den individuella utvecklingsplanen (IUP), en dokumentation av vad eleverna har lärt sig, lär sig och kommer att lära sig. Planen är individuell för varje elev och ett verktyg som följer alla elever genom hela grundskolan. IUP är för pedagogerna och eleverna en röd tråd genom skolan och säkerställer all nödvändig dokumentation för eleven då det är dags att byta skolform eller skola.

Lärarna arbetar i arbetslag för att säkerställa samsyn, samarbete och flexibilitet vilket är viktigt i en modern skola. Vi har inget renodlat klasslärarsystem utan försöker använda våra lärares olika kunskap på bästa sätt. Alla elever har en mentor.

För undervisningen i spanska slås årskurserna samman två och två och delas sedan in kunskapsmässigt i två eller tre grupper beroende på elevens förkunskaper i spanska.

Finansiering av verksamheten.

Svenska Skolan på Costa del Sol är en privatskola i Spanien.

Verksamheten finansieras via skolavgifter och statsbidrag. Statsbidragen betalas av svenska staten för de elever som efter Skolverkets bedömning är behöriga till statsbidrag.

Vårdnadshavarna faktureras skolavgifter för varje termin. Storleken på skolavgifterna beror på vilken klass eleven går och om denne är behörig eller obehörig enligt Skolverkets bedömning.

Några svenska kommuner beviljar att skolpengen för eleven följer med till vår skola första läsåret, om eleven fortfarande är mantalsskriven i Sverige.

För mer information om skolavgifter för läsåret 2020/2021 klicka här!