Pedagogik & Arbetssätt

Integration

Ett av de viktigaste målen för Svenska skolan i Fuengirola är att närma två kulturer till varandra, den svenska och den spanska, och ge en sann bild av våra båda kulturer för att därigenom undanröja fördomar.

Kulturen måste vara en del av undervisningen. Läraren måste behärska de kulturyttringar elever möter i texter och vardag och kunna ge så mycket information som möjligt för att undvika missförstånd.

Kulturkurserna är en unik möjlighet för elever att lära sig spanska och samtidigt få öva språket i autentiska situationer. Eleven får kontakt med olika yrkeskategorier: politiker, polis, författare, tjurfäktare, dansare etc. och blir genom dessa bekant med tankar, levnadssätt, seder och bruk i Spanien.

Kurserna erbjuder också ett omfattande program i form av sociala aktiviteter, studiebesök och utflykter till platser av kulturellt intresse t.ex. Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada, Ronda, Madrid, Toledo och Alcalá de Henares.

Ett annat syfte är att främja utbyte med skolor i andra länder exempelvis Argentina. Dessa utbyten är ett viktigt komplement till elevens utbildning.


Undervisning i spanska

Svenska Skolan i Fuengirola är godkänd av det spanska utbildningsministeriet. Det betyder att alla våra elever är förpliktigade att läsa spanska samtidigt som de följer den svenska läroplanen.

De måste läsa spanska på alla stadier: Enseñanza Primaria (EP) från 6 till 12 år; Educación Secundaria Obligatoria (ESO) från 12 till 16 år; Bachillerato från 16 till 18 år.

Enligt ett beslut som tagits av utbildningsministeriet, publicerat i Boletín Oficial del Estado (BOE) den 8 maj 1996, har alla elever som följer godkända utländska utbildningssystem i Spanien rätt att börja gå i den spanska grundskolan, d.v.s. Enseñanza Primaria (EP) och Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

De svenska betygen är direkt överförbara till det spanska systemet och eleverna placeras direkt i sin åldersgrupp inom den spanska grundskolan. Det här är möjligt under förutsättningar att eleven har tillräckliga språkkunskaper för att för att kunna följa det vanliga arbetet vid en spansk skola.

Den utbildning vid Svenska Skolan som ger den här rätten kallas Sección Española, och lärarna som undervisar här måste ha spansk lärarexamen. Alla våra elever, oberoende av nationalitet, kan därmed få samma examen som i en spansk skola.

De elever som inte har tillräckliga spanskkunskaper för att kunna följa de här lektionerna som ger en spansk examen, studerar spanska som språk i grupper enligt deras kunskapsnivå och ålder med målet att så snart som möjligt gå över till Sección Española. Relationen mellan de olika nivåerna i det spanska och det svenska skolsystemet är:

Spanskt system Ålder Svenskt system Ålder

Educación Infantil Förskola

1 º EP . 6 år 1:a klass grundskolan 7 år

2 º EP 7 år 2:a klass grundskolan 8 år

3 º EP 8 år 3:e klass grundskolan 9 år

4 º EP 9 år 4:e klass grundskolan 10 år

5 º EP 10 år 5:e klass grundskolan 11 år

6 º EP 11 år 6:e klass grundskolan 12 år

1 º ESO 12 år 7:e klass grundskolan 13 år

2 º ESO 13 år 8:e klass grundskolan 14 år

3 º ESO 14 år 9:e klass grundskolan 15 år


4 º ESO 15 år Gymnasiet I 16 år

1 º Bachillerato 16 år Gymnasiet II 17 år

2 º Bachillerato 17 år Gymnasiet III 18 år

Barnen på Svenska Skolan börjar läsa spanska på förskolan (4-5år). I den åldern lär sig barnen ett annat språk mycket fort, och man kan säga att deras ordförråd utvecklar sig med häpnadsväckande hastighet.

Det är viktigt att barnen så fort som möjligt går över till att följa det spanska skolsystemet inom Educación Infantil och Educación Primaria. De spanska lärarna inom Sección Española pratar alltid spanska men barnen, och erfarenheten visar att de snabbt lär sig vilket språk de ska använda med olika lärare.

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) börjar när barnen är 12 år och slutar vanligtvis när de är 16 år.

Vi som utbildar barnen måste göra allt för att eleverna så fort som möjligt börjar läsa spanska i Sección Española så att de får den spanska examen Graduado en Educación Secundaria. Den ger rätt att söka till andra utbildningar i den spanskspråkiga världen. Den examen krävs även för ett stort antal arbeten.

Bachillerato är det sista steget i Educación Secundaria. Det är frivilligt och är på två läsår. På det stadiet inriktar man sig på att förbättra sitt språk, litteratur, spansk historia och kultur. Elevernas muntliga och skriftliga förmåga stärks och man lägger särskild vikt vid avancerad grammatik. När man klarar av de i kursplanen ingående delarna får man examen Título de Bachiller, som ger förutsättningar för tillträde till:

  • Eftergymnasiala yrkesutbildningar
  • Universitets- och högskoleutbildningar
  • Högre konstnärliga utbildningar


Det är viktigt för den personliga utvecklingen hos de elever som bor i Spanien att de behärskar språket. Det underlättar integrationen i det land där de lever.


Individuell Utvecklingsplan IUP

Ett viktigt verktyg för individualisering är IUP (individuell utvecklingsplan), dvs en dokumentation av vad eleverna har lärt sig, lär sig och kommer att lära sig framåt i tiden.

Detta är speciellt viktigt på vår skola då vi ofta tar emot elever från andra skolor och lika ofta lämnar ifrån oss elever. IUP: n är naturligtvis individuell för varje elev och ett verktyg som alla elever i grundskolan har. Det ger oss och eleverna en röd tråd genom skolan och är en nödvändig dokumentation för eleven då det är dags att byta skolform eller skola.


Skolmat

På Svenska Skolan i Fuengirola är det viktigt att både elever och personal äter tillsammans under lunchen. Det givetvis också viktigt att maten är både god och rätt sammansatt så att den passar alla.

Vi serverar även gluten, allergi och vegetariskt anpassad mat. Vi har ett eget skolkök och skolmatsal där vi serverar skollunch varje dag till alla eleverna.


Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet består av sjuksköterska, specialpedagog samt skolledare. Vid EHT-möten diskuteras elever som behöver olika typer av stöd, pedagogiskt eller socialt. Föräldrarna är även välkomna att vända sig till någon i elevvårdsteamet för råd eller stöd.

Elevhälsoteamet samverkar med alla pedagogerna så att ingen elev ska glida mellan maskorna. Vi vill att alla elever ska klara målen när de slutar skolår 9 och gymnasiet.