Information till föräldrar

”Lust att lära – möjlighet att lyckas”

Välkommen till Svenska Skolan på Costa del Sol - El Colegio Sueco.

På denna sidan har vi samlat en del information till dig som är förälder på skolan eller funderar på att välja vår skola för dina barn.

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: El Colegio Sueco, Avenida Acapulco 11, 296 40 Fuengirola, Spanien

Postadress: Apartado 118, 296 40 Fuengirola, Spanien

Telefon: Expedition (+34) 952 47 50 76

Telefon : Skolsköterska (+34) 952 464 479

Bank i Spanien: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

Kontonummer: 0128 0796 19 0100502722

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Verksamhetsområden

All undervisning på Svenska Skolan sker på svenska, med svenska läromedel och följer svenska styrdokument.

Du kan läsa om våra olika verksamheter på följande sidor:

Vi erbjuder även följande tjänster:

Komvux och högskola

Vid vår skola kan du efter gymnasiet både konkurrenskomplettera dina betyg och behörighetskomplettera om du saknar betyg i något ämne eller har fått ett underkänt betyg.

Sedan ett par år har man även möjlighet att göra svenska högskoletentamina på vår skola mot betalning för administration och skrivvakt.

DELE

Samarbete mellan Svenska Skolan och Universitetet i Malaga: Svenska Skolan i Fuengirola och Centro Internacional de Español vid Malaga universitetet (CIE-UMA) har startat ett samarbete som ger våra elever möjlighet att göra den spanska DELE examen på vår skola från och med läsåret 2017-2018. Läs om CIE-UMA

Skolavgifter.

Skolans avgifter beslutas av föreningen under ordinarie vårstämma.

Du som är medlem i föreningen betalar:

  • En inskrivningsavgift per familj. Engångsavgift.
  • En medlemsavgift per familj, årligen
  • Skolavgift per elev och år. Denna kan delas upp i två lika stora terminsavgifter.

Årets avgifter finns på sidan: Skolavgifter 2020/2021

Du som är vårdnadshavare till gästelev betalar:

  • En inskrivningsavgift per familj. Engångsavgift.
  • Mellanskillnaden mellan Riksprislistan och den skolpeng som din hemkommun erbjuder
  • Betalar värdfamiljerna för kost och logi.

Årets avgifter finns på sidan: Gästelevavgifter 2020/2021

Skolans huvudman / Ägandeform

Svenska Skolan startades 1969 och drivs sedan starten av en privat förening utan vinstintressen, Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol. Du kan läsa mer om ägandeformen: Föreningen och styrelsen

Medlemskap i föreningen

Föreningens styrelse antar ordinarie medlemmar. En ordinarie medlem kan vara förälder, målsman eller laglig företrädare för elev antagen till skolan. Dock kan målsman för elev inte bli föreningsmedlem om denne själv, eller dess partner, är anställd på skolan.

Medlemsavgift till föreningen faktureras i samband med terminsavgiften för elever på förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Stämmor

Enligt föreningens stadgar skall ordinarie stämmor hållas två gånger per år under november och maj. Motioner skall vara skolstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman.

Ledning och administration

Föreningschef: Per Hvid-Hansen

Rektor: Mattias Kerttu

Directora Técnica: Elvira Herrador Quero

Administration: Martina Rasmusson

Skolstyrelsens ordförande: Nina Melander Centerblad

Behörighet.

Skolverket betalar ut statsbidrag till vår skola för de elever som de bedömer vara behöriga till statsbidrag. För dessa elever betalar du som förälder den lägre skolavgiften. Skolverkets regler och blanketter för behörighet kan du finna på vår flik Blanketter (Formularios).

Antagning.

Läs vår lathund om "Ansökan om skolplats".

Urvalsgrunderna kan du läsa om på sidan: Urvalsgrunder

Studieintyg CSN

Skolan skickar varje år vid skolstart ett intyg på alla inskrivna gymnasieelever till CSN. Ansöker man om studiestöd behöver man alltså inte bifoga ett individuellt studieintyg, den informationen får CSN direkt från oss.

Skolans profilering

Skolans profilering har sin utgångspunkt att skolan vill ta till vara de möjligheter det innebär att befinna sig i Spanien. Vi vill uppmärksamma språk, kulturmönster, idrott, klimat med mera. Alla elever från och med förskolan får undervisning i spanska vid minst två till tre tillfällen per vecka, vilken bedrivs i små grupper indelade efter elevernas kunskapsnivå.

Skolan är auktoriserad av det spanska skolväsendet att bedriva undervisning i preescolar, primaria, secundaria och bachillerato, vilket innebär att de elever som vill parallellt kompletterar sin svenska utbildning på grundskole- och gymnasienivå med ett antal extra veckotimmar i spanska. Dessa elever läser för en spanskutbildad lärare spansk litteratur, samhällskunskap, geografi och historia, samt får fördjupade spanska språkstudier. Timplanerna för dessa elever är därför jämkade enligt styrelsebeslut och kan bedrivas utanför ordinarie schema.

Läsårstider.

Skolans läsårstider hittar du på sida: Läsårstider 2020/2021.

Läsåret omfattar 178 dagar. Skolan har jullov, sportlov och påsklov men inte alltid höstlov. Skolan är stängd under de spanska nationella, regionala och lokala helgdagarna under året. Vi vill uppmärksamma att Annandag påsk, Kristi Himmelsfärd och Pingst inte är helgdagar i Spanien.

Undervisningen pågår som regel måndag-fredag kl. 9.00 – 15.00 för förskolan och årskurserna F-5. Viss undervisning på högstadiet och gymnasiet kan vara förlagd till annan tid (15:00 - 17:00). Vissa lov under hösten anpassas till spanska helgdagar.

Skolförsäkring

Under hela skoldagen, på alla aktiviteter i skolans regi är alla elever olycksfallsförsäkrade, liksom på direkt väg till eller från skolan. Det sistnämnda gäller inte på moped.

Om elev lämnar skolområdet under skoltid utan lärare gäller ej försäkringen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven är försäkrad för tiden utanför skolan.

Skollunch

Vi har sedan 2013 ett eget kök med två kockar som tillagar en näringsriktig skollunch. Kostnaden för lunch ingår i skolavgiften.

Fritidsaktiviteter

Efter ordinarie skoltid ordnas i regel ett flertal aktiviteter för alla skandinaviska elever och vuxna. Det kan gälla motionsgympa, innebandy, capoiera, bordtennis och musik i form av körsång, mm. Skolan erbjuder ett stort antal kurser i spanska och svenska för vuxna.

Aktiviteterna kan variera från år till år.

Ledighet.

För enskilda angelägenheter kan klassföreståndare bevilja upp till tre dagars ledighet per termin.

Endast rektor kan bevilja ytterligare ledighet och gör det under förutsättning att det inte försvårar studierna för eleverna.

Blankett för ledighetsansökan kan du hitta på sidan: Blanketter (Formularios)

Friluftsdagar

Vi anordnar ett antal friluftsdagar per läsår. Friluftsdagarna är obligatoriska för eleverna och betygsgrundande. Dessa dagar är ibland förknippad med en mindre extra kostnad men ett gratis alternativ finns alltid.

Elevhälsan

Skolan är organiserad i arbetslag med ett ca 6-8 lärare i varje arbetslag som följer utvecklingen för ca 60-80 elever. Varje elev har en egen mentor, vilken har till uppgift att engagera sig särskilt mycket i elevens sociala situation och studieresultat med stödjande samtal s.k. mentorssamtal varje vecka.

Mentorn genomför också utvecklingssamtalen med föräldrar/målsman och eleven minst en gång per termin för att sätta upp nya mål.

Varje elev har en egen Individuell utvecklings/studieplan.(IUP) som följer eleven vid skolbyte.

Om det föreligger särskilda svårigheter, så finns stödjande personal i vårt elevhälsosteam, EHT. På skolan finns en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi försöker anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov, men framför allt stärka elevens självförtroende och självtillit. Vid behov anlitas till exempel psykolog, läkare eller talpedagog.

Skolläkare är knuten till skolan och skolsköterska har mottagning under vissa tider två dagar i veckan. I händelse av olycksfall eller akut sjukdom svarar lärare i samråd med skolläkaren/skolsköterskan för att eleven kommer under vård. Kurator finns på skolan vissa dagar i veckan.

Särskilt stöd

Vid antagning till skolan skall utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före anmälan bifogas. Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola skall detta anges i ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare. Antagning av elev med särskilt stöd skall prövas av skolans rektor. Denna prövning syftar till att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven fullvärdig utbildning. Skolan kan inte ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola. För antagna elever som uppvisar särskilda behov skall en pedagogisk utredning göras med hjälp av skolans resurser. Behövs en uppföljande psykologutredning arrangeras och betalas denna av målsman.

Med den pedagogiska utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med målsman ett åtgärdsprogram. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera speciella hjälpmedel specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog eller personlig assistent. Insatser av speciella hjälpmedel och personal som ej redan finns vid skolan finansieras av målsman.

Skolan vill att alla barn skall ha rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan vill hjälpa alla elever med särskilda behov men det finns gränser där skolan måste säga nej med tanke på omfattningen av elevens behov i relation till skolans resurser. Relevanta lagparagrafer. Skollagen 1 kap. 5§, 9§ - 3 kap. 3§, 6-12§.