Föreningen & styrelsen

Föreningen

El Colegio Sueco eller Svenska Skolan startades 1969 och drivs sedan starten av en privat förening utan vinstintressen, Asociacion Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol . Föreningen drivs enligt den spanska Föreningslagen 191/1964 och lyder under artikel 22 i den spanska författningen Ley Organica 1/2002, och föreningens egna stadgar.

Dess uppgift är att bedriva undervisning enligt de svenska läroplanerna för förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt kompletterande svenskundervisning. Skolan har Svenska Skolverkets godkännande för att bedriva undervisning i grundskola och gymnasium, samt godkännande från Junta de Andalucia att bedriva undervisning i Förskola, Grundskola och Gymnasium. Eleverna kan examineras enligt både svenska och spanska skolsystemet.

Ordinarie medlemmarna i föreningen är föräldrar, målsmän eller laglig företrädare till elever, som betalat medlemsavgift och skolavgifter till föreningen.

Föreningens beslutande organ är Föreningsstämman och Styrelsen. Föreningsstämman är det högst beslutande organet i föreningen. Två ordinarie stämmor hålls per år, en under våren och en under hösten.

På vårstämman fastställs budget för nästkommande läsår samt skolavgifter. På höststämman godkänns förvaltningsberättelse, årsbokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen. På Extra Föreningsstämmor väljs förtroendevalda för föreningens styrande organ.

Den svenska skolmyndigheten ger skolan ekonomiskt stöd till sin verksamhet, och har insyn och kontroll i verksamheten genom en av dem utvald representanten i styrelsen.

Styrelsen har, på uppdrag av föreningen, det övergripande ansvaret för skolans verksamhet, den långsiktiga utvecklingen, ekonomi och organisation.

Styrelsen

Ordförande – Ingemar Kamph

Omvald hösten 2018

Mandatperiod: 1 år (till hösten 2019)


Kassör - Per Magnusson

Omvald hösten 2018

Mandatperiod: 1 år (till hösten 2019)

Sekreterare - Anette Hayday

Invald hösten 2017

Mandatperiod 2 år (till hösten 2019)

Skolverkets representant – Nina Melander Centerblad

Tillförordnande från Svenska Skolverket (2018)

Första Suppleant - Erika Stahl

Invald hösten 2017

Mandatperiod 2 år (till hösten 2019)

Andra Suppleant - Rose-Marie Wiberg

Invald hösten 2018

Mandatperiod 2 år (till hösten 2020)

Tredje Suppleant - Caroline Liljestrand

Invald hösten 2018

Mandatperiod 1 år (till hösten 2019)

Valberedning

Valberedning - Mikael Jönsson (sammankallande)

Omvald hösten 2018 . Mandatperiod 2 år (till hösten 2020)

Valberedning - Mirella Frehner

Invald hösten 2017. Mandatperiod 2 år (till hösten 2019)

Revisorer

Externrevisor - Bo Wennertorp