BFL i Lund

- skolutveckling på vetenskaplig grund


BFL i Lund innebär kollegialt lärande, vetenskaplighet, systematik i arbetet, medverkan av barn och elever och att barns och elevers lärande samt lärares undervisning formas efter barnets/elevens behov i enlighet med de fem nyckelstrategierna.

BFL innebär både en breddning och en fördjupning av kunskaper. Både lärare och skolledare ska få ett än mer vetenskapligt förhållningssätt. Därigenom vidareutvecklar vi undervisningen och fortsätter professionalisera yrkeskårerna inom skolan.

Den kommungemensamma styrgruppen upplöstes i mars 2018, då behovet av en styrgrupp inte längre finns. Det fortsatta planeringsarbetet med Bedömning för lärare sker fortsättningsvis av de båda förvaltningarnas utvecklingsledare i kommunikation med respektive ledningsgrupp.

Ansvarig utgivare: Skoldirektörer Jytte Lindborg och Stefan Norrestam