Skolråd

Skolråd Ramdala

Vad är Skolråd?

Skolrådet består av 2 föräldrar, ordinarie och ersättare från varje klass på skolan. Skolrådet är ett tillfälle för föräldraguppen att möta skolledning och lärargrupp för att diskutera aktuella frågor. Rektor är ordförande och sekreterare väljs bland föräldrarna.

Hur väljs skolrådet?

Val till föräldrarepresentanter i skolrådet sker vid informationsmötet i varje klass i början av läsåret.

Vad gör skolrådet?

Skolrådet träffas 1-2 gånger på höstterminen och 2-3 gånger på vårterminen och diskuterar aktuella frågor. Rådet är det forum som finns för föräldrar att i dialog med skolans ledning engagera sig i skolans utveckling. Rådet har inte någon beslutsrätt över skolans arbete, men eftersom rådet representerar samtliga föräldrar är det en viktig del i utvecklingen av skolan.

På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan som helhet, t ex lokalfrågor, undervisning, ekonomi, trivsel, föräldraengagemang, framtidsplanering, värdegrund mm.

För att rådet ska kunna representera alla föräldrar är det viktigt att föräldrar som inte är med i skolrådet meddelar sina representanter vilka frågor man tycker att rådet ska ta upp.

Kallelse

Kallelse till möte skickas två veckor innan skolrådet. Det finns då tid att skicka in de punkter som önskas ta upp.

Mötestid/Innehåll

Skolrådets möten begränsas normalt till tiden 17.30–19.00. Mötet skall i första hand ägnas åt de anmälda punkter som finns med på dagordningen. Om tid finns kan övriga punkter tas med.

Protokoll

Protokoll från dessa möten läggs ut på den här sidan

Datum

Höstterminen

6/2, 5/3 och 2/4 kl.17:30-19:00

2/4 INSTÄLLD, nytt datum kommer


Carina Bärlund rektor Ramdala

200120


Skolråd 200304.pdf
Skolråd 200206.pdf
Skolråd 191107.pdf
Skolråd 190926.pdf