Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa studiero i skolan. Ordningsreglerna ska fungera som verktyg för lärarna i sådana situationer. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla. För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att skolorna bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt. Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan. De ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå till.