Turnering/Cup Påmelding og retningslinjer

Retningslinjer for turneringsdeltagelse og økonomisk tilskudd i Sportsklubben Jarl

*Sportsklubben Jarls turneringsreglement omhandles i sportsplanen

*For støtteordninger til deltagelse vises det til egne retningslinjer i støtteordninger.

All turneringsdeltagelse skal planlegges i god tid, og legges inn i lagets årshjul (lenke til mal og innsending kommer).

Klubben skal være informert over hvilke turneringer de enkelte lagene har tenkt å delta ved starten av sesongen/kalenderåret.

Barnelagene (opp til 12 år) i Sportsklubben Jarl får alltid dekket påmeldingsavgift til 4 turneringer per kalenderår. Dette gjelder lokale turneringer, uten reise/opphold og individuell deltakeravgift.

Ved deltakelse på turneringer med reise og opphold vises det til retningslinjene for støtteordninger, og denne gjelder da som en av de 4 turneringene som støttes av klubben.

Ungdomslagene (13+ år) får dekket påmelding til KVIA-serien og OBOS-cupen.

De lagene som deltar i en større turnering (med reise og opphold, evt. deltakeravgift) kan i tillegg få dekket påmeldingsavgift og individuell deltakeravgift til en turnering av klubben, så lenge dette faller inn under retningslinjene for støtteordninger.

Påmelding til turneringene skal skje via faktura, og denne skal betales av klubben.

Trener/opp-person på laget må selv opprette fakturaen (som .pdf-fil), og sende denne til betaling i klubben (sendes til: sportsklubben.jarl@regnskap.sr-bank.no). Det må klart komme frem hvilket lag og turnering det gjelder.

Påmeldingsbekreftelse skal ikke sendes til daglig leder eller kasserer, det er kun faktura som skal sendes til klubbens regnskapsadresse (gjelder f.eks. påmeldinger i Profixio og lignende systemer).

I de tilfellene der påmeldingsavgiften må betales direkte ved påmelding, ber klubben om at det tas kontakt med daglig leder, og at påmeldingen gjøres sammen med daglig leder ved bruk av klubbens betalingskort (dette for å unngå at trenere/opp-person legger ut selv for deltakelse).

I de tilfeller der det tilkommer kostnader for reise og opphold skal dette dekkes av klubben, og evt. egenandel kreves inn direkte av klubben via Spond (klubbens medlemsregister og betalingssystem).

Det skal ikke foregå innkreving av egenandeler fra spillere/foreldre av privatpersoner (trenere og opp-personer), og trenere/opp-personer skal ikke legge ut for disse kostnadene. Ta kontakt med daglig leder for planlegging av dette.

NB! Det betales ikke støtte til turneringsdeltagelse dersom de overnevnte retningslinjene ikke følges.

Dersom et lag ønsker å delta i flere turneringer enn det som automatisk tillates/støttes, må dette avtales med daglig leder, og ved ønske om støtte ut over retningslinjene må dette søkes om skriftlig, og er avhengig av forhåndsgodkjenning.

Sportsklubben Jarl minner også om at det er mulig å søke individuell støtte fra Idrettsrådet i Stavanger kommune via støtteordningen Idrett+, dette for å f.eks. redusere egenandelen ved turneringsdeltagelse for spillere fra familier med lav betalingsevne. Dette søkes av daglig leder eller annen person i styret, og bes informert om på forhånd. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon om støtteordningen. Mer info om ordningen finnes også på nettsiden https://idrettsraadet.no/informasjon/idrett-pluss/