ศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง

ตำบลท่าเกษม

กิจกรรมศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลท่าเกษม

2560-12-12 การอบรม "การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน" 12 ธันวาคม 2560

2560-03-12 การใช้ Google Classroom

2556-04-20 ESSO

2556-03-18 ภาพศูนย์ ICT ชุมชน

2555-01-17 ตรวจรับครุภัณฑ์ จากสถิติจังหวัด

2554-10-13 ภาพศูนย์ ICT ชุมชน

2554-07-01 บริษัทสุพรีม มาตรวจสอบระบบ

ที่ตั้ง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว