สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

บธ 0116 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

โครงงานด้านเว็บไซต์

รูปภาพการสอบโครงงาน และผลงานนักศึกษา

Poster โครงงาน รุ่น 26

Poster โครงงาน รุ่น 25

Poster โครงงาน รุ่น 24

Poster โครงงาน รุ่น 23

Poster โครงงาน รุ่น 22-1, 22-2

บธ 0124 วิชาการฝึกงาน

รูปภาพการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน

Poster การฝึกงาน รุ่น 26

Poster การฝึกงาน รุ่น 25

Poster การฝึกงาน รุ่น 24

Poster การฝึกงาน รุ่น 23

Poster การฝึกงาน รุ่น 22-1, 22-2