สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

บธ 0116 วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

โครงงานด้านเว็บไซต์

รุ่น 25 เว็บไซต์ 58 ถาวรการแว่น

รุ่น 24 เว็บไซต์ 44 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

รุ่น 22-1 เว็บไซต์ 17 ท่องเที่ยวปราสาทเขาน้อยสีชมพู

รุ่น 22-1 เว็บไซต์ 28 บ้านเนินสวนอ้อย

รุ่น 22-1 เว็บไซต์ 20 บ้านเนินสวนอ้อย

รุ่น 22-1 เว็บไซต์ 29 โรงแรมตะวัน

รุ่น 22-1 เว็บไซต์ 25 โรงแรมตะวัน

รุ่น 22-2 เว็บไซต์ 14 ดาษพินิจฟาร์ม

รุ่น 22-2 เว็บไซต์ 06 SuSen Flower

รูปภาพการสอบโครงงาน และผลงานนักศึกษา

Poster โครงงาน รุ่น 26

Poster โครงงาน รุ่น 25

Poster โครงงาน รุ่น 24

Poster โครงงาน รุ่น 23

Poster โครงงาน รุ่น 22-1, 22-2

บธ 0124 วิชาการฝึกงาน

รูปภาพการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน

Poster การฝึกงาน รุ่น 26

Poster การฝึกงาน รุ่น 25

Poster การฝึกงาน รุ่น 24

Poster การฝึกงาน รุ่น 23

Poster การฝึกงาน รุ่น 22-1, 22-2