ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องสอบ

ประกาศผลสอบรายชื่อตามห้องสอบ ม.4 ปี 63 ลายเซ.pdf

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้องเรียน

ประกาศผลสอบรายชื่อตามห้องเรียน ม.4 ปี 63.pdf

รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม)

ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ที่โรงเรียน

เตรียมเอกสารดังนี้

1.ระเบียบการสมัคร (ซื้อในวันสมัคร)

2.ปพ.1

3.O-Net ฉบับพิมพ์สี

4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

ประกาศผลคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563

มอบตัว 19 มิถุนายน 2563

เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว