ยินดีต้อนรับเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่ะ

(งานนโยบายและแผน/งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน )

สมพิศ สุวรรณชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

e- mail : sompis.su@sk1edu.go.th