คำชี้แจง

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ รวม 20 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพิ่มเติม 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จำนวน 4 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 9 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ สป. 403/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีการเร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 14 นโยบาย และจุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ก. นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

นโยบายที่ 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ

นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้

นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ

นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ

นโยบายที่ 14 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ข. จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

1. การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ

2. การประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ