การกรอกข้อมูลการระดมทรัพยากรของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 มีขั้นตอนดังนี้

1. ต้อง Login ด้วย e-Mail ของโรงเรียนที่ สพป.สระแก้วเขต 1 ออกให้เท่านั้น