"ไม่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิ่งใด

นอกจากสติปัญญาและความกล้าหาญ"

(พระราชดำรัส รัชกาลที่ 9)